Dodaj ogłoszenie

Specjalista w zakresie pedagogiki

Praca w Mazowieckie Pełny etat

Opis

Specjalista w zakresie pedagogiki

Wymagania


Wymagane kwalifikacje:

pełna zdolność do czynności prawnych;
obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
ukończone studia wyższe z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskany tytuł magistra lub ukończone zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;
nieposzlakowana opinia;
kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.

Lokalizacja

Warszawa

Informacje

  • Praca w Mazowieckie
  • Kategoria: Edukacja
  • Wymagane wykształcenie ---
  • Rodzaj pracy: Pełny etat