Dodaj ogłoszenie

Polityka Prywatności

 

 

 

 

Operatorzy działają jako administrator danych (zwani dalej również wyłącznie „Administratorem”) i przekazują następujące dane:

 

1. Podstawa prawna przetwarzania

 

- Umowa o świadczenie Ogloszenia

 

- podanie danych osobowych jest obowiązkowe dla osób, których dane dotyczą - Klienta, wynikające z Umowy o świadczenie Ogloszenia

 

2. Cel przetwarzania

 

- świadczenie usług zgodnie z Umową o świadczenie Ogloszenia zawartą z Klientem

 

3. Odbiorcy danych osobowych

 

- organy publiczne (np. sądy, organy administracyjne)

 

- dostawcy usług księgowych i podatkowych

 

- inni odbiorcy zgodnie z wymaganiami i instrukcjami Klienta

 

4. Okres przetwarzania danych osobowych

 

- dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania wspomnianej umowy, w celu dalszego przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą nr 499/2004 Coll., (o zarządzaniu archiwizacją i ewidencją oraz o zmianie wybranych ustaw) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), po rozwiązaniu / wygaśnięciu wspomnianej umowy.

 

5. Prawa klienta

 

- prawo dostępu do danych osobowych oznacza, że ​​Klient ma prawo zwrócić się do Administratora z prośbą o potwierdzenie, czy jego dane osobowe podlegają przetwarzaniu; a jeśli tak, Administrator jest zobowiązany do potwierdzenia rodzaju danych i odpowiednich metod przetwarzania. Klient ma również prawo zażądać od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych istotnych dla Klienta. Klient jest uprawniony do aktualizacji niekompletnych danych w dowolnym momencie.

 

- innymi słowy, prawo do usunięcia danych osobowych stanowi odpowiedzialność Administratora za zniszczenie danych osobowych istotnych dla przetwarzanego Klienta, jednak jest to uzależnione od spełnienia określonych warunków, na każde żądanie Klienta.

 

- prawo ograniczenia uprawnia Klienta do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora. Wszelkie przetwarzanie oparte na uzasadnionych interesach Administratora, jakiejkolwiek strony trzeciej lub wymagane do wykonania jakichkolwiek zadań w interesie publicznym lub do wykonania przez organ publiczny może być odwołane przez Klienta w dowolnym momencie.

 

- prawo do przenoszenia danych uprawnia Klienta do otrzymania kopii swoich danych osobowych przesłanych Administratorowi w regularnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient jest również uprawniony do przekazania takich danych innemu administratorowi lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, do żądania wzajemnej wymiany takich danych odpowiednio między dwoma różnymi administratorami.

 

Uwaga:

 

- prawo do odwołania zgody na dane osobowe nie ma zastosowania, ponieważ dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu w celu wykonania określonej umowy zawartej z Klientem, a nie ich zgody na przetwarzanie takich danych.

 

- w przypadku niezadowolenia Klienta z przetwarzania danych osobowych przez Administratora w jakikolwiek sposób, reklamacja może zostać złożona bezpośrednio u Administratora lub w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Operator zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich swoich obowiązków nałożonych w związku z danymi osobowymi ustawą nr 101/2000 Coll. O ochronie danych osobowych, a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 / 679 (RODO).

 

Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich swoich obowiązków nałożonych w związku z danymi osobowymi ustawą nr 101/2000 Coll. O ochronie danych osobowych, a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 / 679 (RODO), czyli głównie w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę, których dane osobowe zostały uzyskane za pośrednictwem portalu pracy www.myjobsi.com.

 

Wykorzystanie danych osobowych przekazanych Klientowi przez Wnioskodawcę będzie ograniczone wyłącznie do wypełnienia określonej oferty pracy.

 

Klient jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Wnioskodawcy, uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej, przed niewłaściwym wykorzystaniem i powstrzymania się od wykorzystywania takich danych do innych celów we własnym zakresie lub na rzecz osób trzecich, w szczególności w celu zapewnienia, że ​​dane nie zostaną udostępnione na inną imprezę lub nawet opublikowane.

 

Każde naruszenie zobowiązania spowoduje, że Klient będzie w pełni odpowiedzialny za szkody spowodowane takim naruszeniem. Klient zobowiązuje się zapewnić pełne zaspokojenie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Operatora z powodu naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim i pełnego odszkodowania dla Operatora z tego tytułu.

 

  

 

 

 

123jobs Media s.r.o.