Dodaj ogłoszenie

Regulamin

 

 

 

 

I. Podstawowe pojęcia

 

www.myjobsi.pl ​​to portal pracy obsługiwany przez operatora.

 

Operator:

123jobs Media s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 169 00 Praga 6

ID firmy: 053 34 969

zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, wstawka 262103

 

Klient:

Osoba prawna lub osoba fizyczna - przedsiębiorca, który zawiera umowę z operatorem na świadczenie usług reklamowych na www.myjobsi.pl

 

Zainteresowany:

Gość portalu pracy.II. Oferta usług, cennik

 

Portal pracy www.myjobsi.pl ​​zapewnia przedsiębiorcom i innym podmiotom korzystającym z pracy podmiotów zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie ogloszenia wolnych miejsc pracy.

Oferta usług i cena usług są regulowane aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie www.myjobsi.pl ​​(zwanym dalej „Cennik”). Oferta usług i ich cena mogą być ustalane indywidualnie w zależności od zakresu oferowanych usług i potrzeb Klienta.

Ceny i zakres świadczonych usług mogą się różnić w zależności od rozwoju rynku pracy, ruchu na stronie internetowej itp.

Klient ma prawo dostępu do zamówionych usług. Ten dostęp jest chroniony nazwą użytkownika i hasłem wybranym przez Klienta.

Klient jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed niewłaściwym użyciem.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie tych danych przez osoby nieupoważnione.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu, ceny lub specyfikacji usług według własnego uznania. Zmiana ta nie ma jednak wpływu na już zawarte umowy z Klientem.

Podstawową usługą świadczoną Klientom jest ogloszenie wolnych miejsc pracy na stronie reklamowej www.myyjobsi.pl ​​(dalej „Ogloszenie”).

Poszczególne produkty reklamowe są określone w Cenniku.
III. Zawarcie umowy o świadczenie usług

 

Operator przyjmuje zamówienia od Klientów na zawarcie umowy o świadczenie Ogloszenia, za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie www.myjobsi.pl

Wypełniając ten formularz i klikając na przycisk „Subskrypcja”, Klient składa Operatorowi propozycję zawarcia umowy o świadczenie Ogloszenia, w zakresie wybranym przez Klienta i według ceny zgodnej z obowiązującym Cennikiem oraz zgodnie z niniejszymi warunkami.

Wysyłając zamówienie Klient potwierdza, że ​​zapoznał się z warunkami zawarcia umowy i Cennikiem.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Operator nie musi potwierdzać Zamówienia w formie pisemnej ani elektronicznej.

Zamówienie jest przyjmowane przez Operatora, a umowa o świadczenie Ogsloszenia zostaje zawarta milcząco w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi przez Operatora, tj. w momencie zakupu subskrypcji taryfy zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

Operator może odmówić zawarcia umowy, jeżeli:

- w przeszłości Klient naruszył swoje zobowiązania wobec Operatora lub miał zaległe zobowiązania

- zamówienie jest sprzeczne z dobrymi manierami

- Klient podał nieaktualne, niepełne lub nieprawidłowe informacjeIV. Publikacja ofert pracy

 

Operator zobowiązuje się do opublikowania Ogloszenia zgodnie z warunkami umowy zawartej z Klientem.

Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania umowy w następujących przypadkach:

- Ogloszenie jest sprzeczne z prawem państwa Operatora lub dobrymi manierami,

- Ogloszenie ma podtekst seksualny, dotyczy świadczenia usług seksualnych lub erotycznych,

- treść ogłoszenia znajduje się w niewłaściwej kategorii lub regionie. Klient jest odpowiedzialny za prawidłową klasyfikację do kategorii i regionu w zamówieniu,

- Ogloszenie może poszkodzić dobre imię Operatora lub osób trzecich,

- Ogloszenie zawiera ofertę pracy wielozadaniowej z naruszeniem warunków umowy,

- Ogloszenie narusza prawa autorskie, prawa związane z prawem autorskim, znakiem towarowym, nazwą handlową, chronioną nazwą pochodzenia lub prawami własności przemysłowej,

- Ogloszenie pobudza nienawiść do grupy ludzi lub ogranicza ich prawa i wolności, zniesławia naród, grupy etniczne, rasy i przekonania,

- Ogloszenie zawiera tylko reklamę,

- Ogloszenie zawiera fałszywe informacje o innej osobie, które mogą znacznie narazić jej powagę, dobre imię lub reputację, szkodzić jej zatrudnieniu, zakłócać relacje rodzinne lub wyrządzać jej inne poważne szkody.

 

V. Warunki płatności, fakturowanie

 

Klient zobowiązuje się zapłacić Operatorowi za usługi cenę zgodnie z Cennikiem, chyba że cena została uzgodniona inaczej.

Cena i termin płatności za usługę są określone na podstawie dokumentu podatkowego (faktury) wystawionego przez Operatora.

Tylko zarejestrowany Klient jest uprawniony do korzystania z usługi zdefiniowanej przez Operatora, opłaconej w ramach subskrypcji (zwanej dalej „Subskrypcją”). Zarejestrowany Klient płacący za usługę w ramach abonamentu płaci Subskrypcję poprzez powtarzające się (i cykliczne) płatności kanałami płatniczymi (PayPal), umożliwiającymi realizację takich płatności, z góry za okres wskazany przez Operatora. Klient jest uprawniony do zakończenia świadczenia usługi opłaconej za pośrednictwem Subskrypcji w dowolnym momencie na warunkach odpowiadających korzystaniu z odpowiednich poszczególnych kanałów płatności w ten sposób (za pomocą przycisku Anuluj subskrypcję).

Operator nie zwraca już opłaconej Subskrypcji za odpowiedni okres. Operator jest uprawniony do zakończenia świadczenia usługi opłaconej w ramach Subskrypcji w odniesieniu do odpowiedniego Klienta, w szczególności w przypadku, gdy z powodu braku środków na opłacenie Subskrypcji płatność nie zostanie dokonana w odpowiednim kanale płatności w określonym czasie lub przez pewien okres po tym czasie.

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu płatności Abonamentu zgodnie z technicznymi i operacyjnymi potrzebami lub możliwościami Operatora. Zainteresowani użytkownicy zostaną poinformowani o takiej zmianie.

Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie dokumentu podatkowego (faktury) w formie elektronicznej.VI. Reklamacja

 

Klient ma prawo do reklamacji usług w przypadku wystąpienia błędu po stronie Operatora.

W ramach procedury reklamacyjnej Klient jest uprawniony do żądania rabatu lub wykonania zastępczego Ogłoszenia za dni, w których usługa nie była świadczona zgodnie z ustalonym zakresem.

Jeżeli Klient nie skorzysta z prawa wyboru sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, uprawniony do tego jest Operator.

Termin do złożenia reklamacji upływa nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odkrył błąd lub mógł go znaleźć z należytą uwagą, ale nie później niż 2 miesiące od daty opublikowania Ogloszenia.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.myjobsi.pl. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni.

 

VII. Odpowiedzialność Operatora

 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie świadczenia usług w przypadku działania siły wyższej, awarii sprzętu dostawców energii i usług (energii elektrycznej, połączenia telekomunikacyjnego itp.) lub w przypadku, gdy przyczyna przerwy w świadczeniu usług leży po stronie Klienta.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogloszenia, ich poprawność językową i gramatyczną, ani za prawdziwość i aktualność danych podanych w Ogloszeniu.

Operator nie gwarantuje, że Klient znajdzie odpowiedniego kandydata na stanowisko i pozostanie w stosunku pracy lub podobnym stosunku pracy.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być wyrządzone Klientowi lub osobom trzecim w wyniku korzystania z portalu reklamowego, w tym utratę zysków lub utratę jakichkolwiek danych.

Działalność Operatora zgodnie z tymi warunkami handlowymi nie stanowi pośrednictwa w zatrudnieniu za opłatą zgodnie z ustawą nr 435/2004 Coll., O zatrudnieniu.

 

VIII. Ochrona danych osobowych - informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Operator, jako administrator danych osobowych (zwany dalej również „administratorem danych”), zapewnia następujące informacje:

1. Podstawa prawna przetwarzania

- umowa o świadczenie Ogloszenia

- podanie danych osobowych jest obowiązkiem osób, których dane dotyczą - Klienta, co wynika z umowy o świadczenie Ogloszenia

2. Cel przetwarzania

- świadczenie usług zgodnie z umową o świadczenie Ogloszenia zawartą z Klientem

3. Odbiorcy danych osobowych

- organy publiczne (np. sądy, organy administracyjne)

- dostawcy usług księgowych i podatkowych

- inni odbiorcy zgodnie z potrzebami i instrukcjami Klienta

4. Czas przetwarzania danych osobowych

- dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności powyższej umowy, a po jej rozwiązaniu zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą nr 499/2004 Coll. (Ustawa o archiwizowaniu i zarządzaniu aktami oraz o zmianach w niektórych aktach) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE.

5. Prawa klienta

- prawo dostępu do danych osobowych oznacza, że ​​Klient ma prawo do uzyskania od Administratora informacji o tym, czy przetwarza on jego dane osobowe, a jeśli tak, to jakie to dane i jak są przetwarzane. Klient ma również prawo do usunięcia przez Administratora bez zbędnej zwłoki na jego żądanie nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą. Klient ma prawo uzupełnić niekompletne dane w dowolnym momencie.

- prawo do usunięcia danych osobowych oznacza, innymi słowy, wyraźny obowiązek Administratora do zniszczenia przetwarzanych przez niego danych osobowych dotyczących Klienta, ale jeśli zostaną spełnione określone warunki, a Klient o to poprosi.

- prawo do ograniczenia oznacza, że ​​Klient ma prawo Administratora do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w niektórych przypadkach. Klient ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu, które opiera się na uzasadnionych interesach Administratora, strony trzeciej lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej.

- prawo do przenoszenia danych daje klientowi możliwość uzyskania danych osobowych przekazanych administratorowi we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może on następnie przekazać te informacje innemu administratorowi lub, jeżeli jest to technicznie możliwe, poprosić administratorów o przekazanie ich sobie nawzajem.

Zauważyć:

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych nie obowiązuje w żadnym momencie, ponieważ dane osobowe Klienta są przetwarzane w związku z realizacją umowy zawartej z Klientem, a nie na podstawie zgody na przetwarzanie.

- w przypadku gdy Klient jest w jakikolwiek sposób niezadowolony z przetwarzania jego danych osobowych przez administratora, może złożyć skargę bezpośrednio z nim lub skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Operator zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na niego w związku z danymi osobowymi na mocy ustawy nr 101/2000 Coll., W sprawie ochrony danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR).

Klient zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków nałożonych na niego w związku z danymi osobowymi ustawą nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (GDPR), w szczególności w odniesieniu do osobom poszukującym pracy, których dane osobowe uzyskał za pośrednictwem portalu pracy www.myjobsi.pl.

Klient jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych Wnioskodawcy wyłącznie w celu uzupełnienia wakatu.

Klient jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Wnioskodawcy uzyskanych za pośrednictwem portalu przed niewłaściwym wykorzystaniem i nie może wykorzystywać ich dla siebie lub innej osoby w żadnym innym celu, w szczególności jest zobowiązany do zapewnienia, że ​​dane te nie zostaną udostępnione lub przekazane innej osobie lub opublikowane.

W przypadku naruszenia tego obowiązku, Klient jest w pełni odpowiedzialny za szkody spowodowane przez naruszenie tego obowiązku. Klient zgadza się, że jeśli jakiekolwiek roszczenia zostaną wniesione przeciwko Operatorowi z powodu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich określonych w tym postanowieniu, Klient zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i w pełni zwalnia z odpowiedzialności Operatora.

 

IX. Inne ustalenia

 

Każde ogloszenie może zawierać tylko ofertę jednego stanowiska pracy. Wielokrotna oferta kilku stanowisk pracy w jednom Ogloszeniu jest zabroniona, a Klient zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania umowy w przypadku, gdy Klient uwzględni więcej stanowisk w jednom Ogloszeniu.

Klient przyjmuje do wiadomości, że cena Ogloszenia zgodnie z Cennikiem jest ustalona na zamówiony okres i że Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za Ogloszenie za cały okres, nawet jeśli Klient nie wykorzysta całego okresu, np. Usuwa, nie wykorzystuje lub zawiesza Ogloszenie przed uzgodnionym okresem.

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Operator zapisze adresy IP urządzenia, z którego zamówiona jest reklama.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność gramatyczną Ogloszenia. Jednak operator zastrzega sobie prawo do zmian stylistycznych przed publikacją.

Jeżeli Zamówienie Ogloszenia zawiera przedstawienie graficzne, logo, zdjęcie lub inny wynik intelektualnej działalności twórczej, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ustalenie relacji z autorem takiej pracy.

Klient zgadza się, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec Operatora z powodu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, o których mowa w niniejszym paragrafie, Klient zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i w pełni zwalnia z odpowiedzialności Operatora.

Operator jest uprawniony do natychmiastowego zawieszenia świadczenia usług na rzecz Klienta bez prawa Klienta do odszkodowania, jeżeli Klient poważnie naruszy umowę, w szczególności jeżeli:

- Klient wykorzystuje dane osobowe Wnioskodawców - osób poszukujących pracy z naruszeniem niniejszych warunków

- Poprzez rejestrację Klient zezwala na korzystanie z usług przez dowolną inną osobę, która jest negatywnie zarejestrowana u Operatora z powodu braku zapłaty jakiegokolwiek należnego zobowiązania wobec Operatora lub z powodu wykorzystania danych osobowych Wnioskodawców z naruszeniem niniejszych warunków.

- Operator dowiaduje się, że rejestracja Klienta nie była uzasadniona z żadnego powodu.

Klient działa z naruszeniem umowy i / lub niniejszych warunków i / lub dobrych manierow, a zwłaszcza na podstawie negatywnych opinii użytkowników strony i Zainteresowanych stron może zaszkodzić dobremu imieniu Operatora oraz obniżyć i / lub zagrozić jakości usługi.

Umowa o świadczenie Ogloszenia, a także inne stosunki umowne między Operatorem a Klientem wynikające ze świadczenia usług przez Operatora podlegają prawu Republiki Czeskiej.

W przypadku sporu wynikającego z umów o świadczenie usług reklamowych lub innych podobnych usług między Operatorem a Klientem lub Operatorem i Wnioskodawcą właściwe są sądy Republiki Czeskiej. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, uzgadnia się lokalną właściwość sądu powszechnego Operatora.

 

Zarówno Klient, jak i Wnioskodawca zgadzają się i wyraźnie potwierdzają, że w przypadku braku porozumienia lub niezrozumienia któregokolwiek punktu niniejszych warunków, nie odwiedzą strony internetowej www.myjobsi.pl ​​i nie będą z niej korzystać.

 

  

Wyżej wymienione warunki handlowe i aktualny Cennik stanowią integralną część umowy.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.2.2020